Praktické rady k tvorbe spotrebiteľského časopisu

Základným kritériom pri rozhodovaní o zaradení/nezaradení časopisu do súťaže je splnenie formálnych náležitostí, ktoré určil vyhlasovateľ súťaže (téma, zostavenie redakčnej rady, rozsah a obsah časopisu, redakčné údaje…)
Tvorba časopisu je spoločná práca žiakov, kde sa informácie tvorivým spôsobom spracujú do jednotlivých článkov a vytvoria zaujímavý a čitateľsky príťažlivý časopis. Dôležitý je výber hlavnej témy, ktorá súvisí s bežným životom spotrebiteľov a jeho stravovacími návykmi.
Na začiatku je zber a spracovanie informácií z novín, časopisov, odbornej literatúry, či internetu. Pokračuje sa hodnotením, analýzou, porovnávaním a spracovaním zozbieraných údajov. Informácie a čísla by mali slúžiť ako základ pre ďalšie pátranie a komunikáciu s rodičmi, spolužiakmi, spotrebiteľmi, inštitúciami, poľnohospodárskymi družstvami, spracovateľskými podnikmi, obchodom, prevádzkovateľmi služieb, atď. Kvalita a bezpečnosť výživy je závislá od množstva faktorov, ktoré súvisia s hospodárením domácností, ekonomikou regiónu, či celej spoločnosti, predajom a obchodom, činnosťou orgánov dozoru, ale aj spoločným poľnohospodárskym trhom Európskej únie. Tvorcovia časopisov môžu robiť prieskumy, priniesť zaujímavé interview, nastoľovať otázky a hľadať odpovede na pálčivé otázky výživy spotrebiteľov.
Časopisy, ktoré sú iba súborom akokoľvek zaujímavých informácií nie sú oceňované. Hodnotné sú články, ktoré sú z bezprostredného okolia, obce, regiónu, Slovenska a odrážajú pozitívne aj negatívne príklady zo života, prinášajú vlastné názory, stanoviská, či skúsenosti a rady iných.
Čo získavajú tvorcovia časopisu, a samozrejme aj všetci budúci čitatelia? Rozvíjajú kľúčové kompetencie potrebné pre život v trhovej ekonomike:
• schopnosť kriticky analyzovať, spracovať a porovnávať dostupné informácie,
• hospodáriť s financiami, porovnávať pomer ceny a kvality výživy,
• robiť uvedomelé rozhodnutia o výžive s poznaním dôsledkov na zdravie, životné prostredie, ekonomiku regiónu, či Slovenska.
Príťažlivosť časopisu tvorí žánrová pestrosť, spojenie obsahu, grafickej podoby a nápaditosť v ilustráciách. Čo sa týka grafiky – niekedy je menej viac. Keď je časopis veľmi farebný alebo sa používajú rôzne typy písma zbytočne zanikajú informácie – obsah časopisu. Treba si dávať pozor na tlačenie časopisov na farebných papieroch, nie každý text sa dobre číta na farebnom podklade.
Keď zoberieme akýkoľvek časopis, alebo noviny do ruky je nutné, aby sme sa momentálne dozvedeli základné informácie:
1. Názov, podnázov časopisu (novín)
2. Kto vydáva časopis
3. Rok vydania, prípadne ročník, číslo alebo označenie periodicity vydania (občasník, mesačník, týždenník atď.)
4. Redakčná rada (konkrétne vymenovať)
5. Adresa redakcie, vydavateľa
    Tiráž by mala byť umiestnená buď na rube titulného listu alebo na konci časopisu. Nemala by zanikať v množstve
farebných obrázkov, alebo ešte ďalšieho textu.
Dobrá rada na záver: Prv než sa pustíme do tvorby časopisu preštudujme si všeobecne platné pravidlá, ktoré nájdeme v rôznych príručkách a aj na internete. Vydavateľské pravidlá platia na celom svete.
Stará Ľubovňa 10.02.2018                                           Mgr. Božena Stašenková, PhD. a Mgr. Ivana Šipošová