Informujeme

 

False information about the impact of 5G networks

Dokument: False information about the impact of 5G networks.pdf


Costs for housing services abided in the czech republic

Dokument: COSTS FOR HOUSING SERVICES ABIDED IN THE CZECH REPUBLIC.pdf


15. marec 2019 Európsky deň spotrebiteľov

ecu

Európska únia spotrebiteľov : Nová európska organizácia oficiálne predstavená v Európskom parlamente

Tlačová správa Brusel, 15. marca 2019
Európska únia spotrebiteľov, nové združenie spotrebiteľov EÚ, bolo oficiálne predstavené inštitúciám EÚ, členom Európskeho parlamentu a ďalším záujmovým skupinám v Bruseli. Predstavenie činnosti ECU v Európskom parlamente sa uskutočnilo 5. marca 2019 na konferencii „Smerom k voľbám do EÚ: Posilnenie Európskej únie pre účinnejšiu ochranu spotrebiteľa“, ktorú usporiadal taliansky poslanec EP Daniele Viotti.

Učiteľské noviny

Edukačný portál pre európskych učiteľov

http://www.ucn.sk/ucitelia/edukacny-portal-pre-europskych-ucitelov

Prebiehajúce zmeny vo vzdelávaní kladú zvýšené nároky na prípravu učiteľov, preto Európska komisia podporila vytvorenie edukačného portálu ConsumerClassroom. Edukačný portál www.consumerclassroom.eu je určený na prierezovévzdelávanie a jeho cieľom je uľahčiť prácu učiteľom ponukou učebných zdrojov zozbieraných zo všetkých krajín Európskej únie.V ponuke nájdu hotové učebné zdroje pre spotrebiteľskú výchovu finančnú gramotnosť, mediálnu výchovu, environmentálnu výchovu a ďalšie prierezové témy.

S finančnou gramotnosťou na exkurzii v Európskom parlamente

http://www.ucn.sk/skoly/stredne/s-financnou-gramotnostou-na-exkurzii-v-europskom-parlamente

Rozhodovanie o financiách sprevádza spotrebiteľov v trhovej ekonomike celý život a nie je prechádzkou ružovou záhradou. Možno práve negatívne príklady nás presviedčajú o tom, že potrebujeme teoretický základ a praktické skúsenosti, aby sme racionálne využívali osobné zdroje.


Ako sa stať členom

Základnou podmienkou využívania poradenských služieb je členstvo v Asociácii spotrebiteľských subjektov Slovenska. Členom sa môžete stať ak vyplníte registračný formulár pre spotrebiteľov, resp ak ste podnikateľ, tak registračný formulár pre podnikateľov. Podpísaný formulár nám nasledne zašlete na našu adresu. Ročný členský poplatok pre spotrebiteľov je 7 EUR, pre podnikateľov 15 EUR. S členstvom zároveň získavate prístup do privátnej zóny na našej webovej stránke. Stanovy Asociácie spotrebiteľských subjektov Slovenska sú tu.


Stanovy Asocíacie spotrebiteľských subjketov Slovenska

V záujme ochrany spotrebiteľa za účelom spolupráce a vzájomnej pomoci vytvárajú zakladajúci členovia občianske združenie s názvom

Asociácia spotrebiteľských subjektov Slovenska

aby prostredníctvom nej bola zabezpečená ochrana ich práv a záujmov, zastupovala členov vo vzťahu ku vláde, parlamentu, ústredným orgánom štátnej správy, spolupracovala so zamestnávateľskými zväzmi, asociáciami, združeniami, Gémiom tretieho sektora a Konfederáciou odborových zväzov.
Asociácia sa stane členom národných a medzinárodných organizácií, s ktorými bude na základe spoločných záujmov spolupracovať.


O činnosti A3S

Význam organizácie pre neziskový sektor a občiansku spoločnosť na Slovensku

Sloboda podnikania v trhovej ekonomike je spojená s potrebou ochrany občanov štátom, ktorý prijíma kvalitné zákony a chráni občanov prostredníctvom kontrolných inštitúcií. Tretím dôležitým pilierom ochrany práv spotrebiteľov sú samotné občianske organizácie, ktoré svojou činnosťou zastupujú spotrebiteľov a pomáhajú občanom pri ochrane svojich občianskych práv.