Spolupracujeme


Asociácia spotrebiteľských subjektov Slovenska je členom Európskej únie spotrebiteľov

ECU

Európska únia spotrebiteľov je združenie európskych spotrebiteľov, konajúc v súlade s európskymi zásadami vyjadrenými v zmluve Európskej únie, ústavách krajín Európskej únie, článkom 153 Amsterdamskej zmluvy a Chartou základných práv Európskej únie.

Európska únia spotrebiteľov sleduje sociálnu solidaritu a ochranu práv spotrebiteľov a užívateľov na vnútroštátnej a európskej úrovni, obhajuje a chráni spotrebiteľov vo všetkých oblastiach ich záujmu, najmä v oblastiach potravín, zdravia, životného prostredia, obchodu, výroby, úspor, investícií, využívania verejných služieb, zdaňovania, transparentnosť, efektívnosť, účinnosť a nestrannosť verejnej správy.

NAŠA HISTÓRIA

Európska únia spotrebiteľov (ECU) bola založená v roku 2009 s hlavným cieľom zjednotiť európske spotrebiteľské organizácie, aby spolupracovali na všetkých záležitostiach súvisiacich so spotrebou a podporili pôsobenie paneurópskych občanov.

ECU je európske združenie, ktorého cieľom je:
– zastupovať spotrebiteľov v Európskom spoločenstve,
– aktívne sa podieľať na európskych politikách zameraných na spotrebiteľov,
– participovať na európskych tendroch, aby sa nezávisle realizovali akcie zverejňovania a ochrany,

ECU má za cieľ zabezpečiť, aby európskym spotrebiteľom:
– poskytli adekvátne a správne informácie,
– poskytli pomoc v prípade sporov s osobitným dôrazom na zraniteľných spotrebiteľov,
– umožnili zastúpenie v legislatívnom procese na európskej úrovni.

NAŠE HODNOTY

OCHRANA PRÁV

ECU sa inšpiruje článkom 2 Spotrebiteľského kódexu
1. Sú uznané a zaručené práva a individuálne a kolektívne záujmy spotrebiteľov a užívateľov, ochrana na národnej a miestnej úrovni je podporovaná, sú zvýhodnené iniciatívy určené na sledovanie týchto cieľov, a to aj prostredníctvom regulácie replica watches best vzťahov medzi združeniami spotrebiteľov a používateľov a verejnej správy.
2. Spotrebiteľom a používateľom sú priznané základné práva:
a) ochrana zdravia;
b) bezpečnosť a kvalita výrobkov a služieb;
c) primerané informácie a korektná reklama;
d) vzdelávanie spotrebiteľov;
e) spravodlivosť, transparentnosť a rovnosť v zmluvných vzťahoch;
f) podpora a rozvoj slobodných, dobrovoľných a demokratických vzťahov medzi spotrebiteľmi a užívateľmi;
g) poskytovanie verejných služieb podľa noriem kvality a efektívnosti.

ZODPOVEDNOSŤ

„Zodpovednosť” ECU znamená zvýšenie a zlepšenie podpory európskych spotrebiteľských organizácií pre spotrebiteľov s cieľom zvýšiť ich dôveru v európsky vnútorný trh, bezpečnosť výrobkov a lojálny vzťah so spoločnosťami na národnej, európskej úrovni a s tretími krajinami. „Zodpovednosť” tiež znamená zdieľanie osvedčených postupov a metodológií, výmenu údajov v oblasti riešenia sporov, zlepšenie činností vzdelávania spotrebiteľov, najmä v školách a zraniteľných ľudí.

UDRŽATEĽNOSŤ

Náš svet je v úplnej transformácii a často nepovažujeme prvky related site prírody za nekonečné. Európska únia spotrebiteľov verí, že je nevyhnutné rešpektovať využívanie zdrojov a prírodných materiálov, aby sa zabezpečili potreby pre súčasné generácie aj budúce generácie.

KOREKTNOSŤ

Správne vzťahy medzi členmi, inštitúciami a spotrebiteľmi sú nevyhnutnou podmienkou pre fungovanie ECU.

 

Kde nás nájdete na webe?
http://europeanconsumersunion.eu/

FACEBOOK
https://www.facebook.com/unionedeiconsumatorieuropei/