Výskum vzdelávacích potrieb

erasmus

(Stará Ľubovňa, 11. marec 2018) Krajiny Európskej únie v posledných rokoch trápia problémy s nezamestnanými do 29 rokov, ktorí predčasne ukončili strednú školu alebo majú nedostatočnú kvalifikáciu a zručnosti. Spotrebiteľské organizácie z piatich krajín (Talianska, Grécka, Litvy, Česka a Slovenska) s finančnou podporou programu ERASMUS + vypracovali spoločný program vzdelávania nezamestnaných s názvom “Rozvoj kľúčových kompetencií dospelých prostredníctvom inovačného programu spotrebiteľského vzdelávania”.

Cieľom medzinárodného projektu je vytvoriť atraktívny program spotrebiteľského vzdelávania a výmenou skúsenosti zároveň zvýšiť kvalifikáciu vzdelávateľov projektu. Vytvorenie efektívneho programu vzdelávania nezamestnaných vyžaduje poznanie ich postojov a záujmov v oblasti spotrebiteľského správania a zistiť potreby rozvoja kľúčových kompetencií. Prieskum záujmov a potrieb nezamestnaných sa uskutočnil vo februári tohto roku, v spolupráci s Úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny v Kežmarku a v Banskej Bystrici.

Metódou fokusovej skupiny v skupinovej diskusii , ktorú viedli dvaja výskumníci, boli získané údaje o preferovaných témach spotrebiteľského vzdelávania a potrebách rozvoja kľúčových kompetencií nezamestnaných . Účastníci obidvoch fokusových skupinách vyjadrili záujem vzdelávať sa a nadobúdať zručnosti potrebné pre život v trhovej ekonomike. Diskusia o skúsenostiach s hľadaním zamestnania vyústila u viacerých účastníkov do sebauvedomenia, že potrebujú rozvíjať komunikačné kompetencie.

Ďalšou fázou bude vytvorenie vzdelávacieho obsahu, kde sa využijú prípadové štúdie zo života spotrebiteľov a navrhnú inovatívne formy vzdelávania. Kvalita vzdelávacieho programu pre nezamestnaných do 29 rokov bude na jar budúceho roka overená na jednom zo štyroch modulov prostredníctvom indikátorov na meranie úrovne rozvoja kľúčových kompetencií. Po dokončení bude vzdelávací program sprístupnený na webových sídlach projektových partnerov a otvorený na použitie pre rôzne inštitúcie, vzdelávacie organizácie, univerzity, školy, žiakov, rodičov a spotrebiteľskú verejnosť.

Dokument: Study Of Educational Needs

Dokument: Výskumná správa o vzdelávacích potrebách.pdf

Dokument: Research report on educational needs.pdf

Božena Stašenková, koordinátorka projektu 2018-1-SK01-KA204-046393

 

Prezentácia témy vo fokusovej skupine v Kežmarku

Prezentácia témy vo fokusovej skupine v Banskej Bystrici