Metodické odporúčania k tvorbe časopisov

Už po dvadsatyprvý krát sa na Slovensku organizuje pre žiakov základných a stredných škôl súťaž, ktorú Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zaradilo do zoznamu podporovaných súťaží. Cieľom súťaže je zvýšiť záujem a žiakov o výživu, viesť ich k uvedomelému spotrebiteľskému správaniu a podporiť rozvoj kľúčových kompetencií potrebných pre život v trhovej ekonomike.

Spotrebiteľská súťaž žiakov s názvom Spotreba pre život sa v roku 2018 zameriava na tému „Kvalita výživy spotrebiteľa a bezpečnosť potravín“. Potraviny sú dennými výdavkami spotrebiteľa (potrebuje finančnú gramotnosť) a vyberá si ich z množstva informácií podporovaných médiami (potrebuje mediálnu gramotnosť). Učitelia sú dôležitým facilitátorom pri motivácii zapojiť žiakov do súťaže, pretože pomáhajú žiakom spojiť obsah vzdelávania s témou súťaže, a tak otvárajú žiakom dvere do reálneho poznávania sveta okolo nich samých.

Práca na tvorbe časopisu je príležitosťou na samostatné pátranie a spracovanie informácií, ich porovnávanie a kritické hodnotenie a prezentáciu vlastných názorov a stanovísk. Výber tém je nie je limitovaný, podmienkou je spojenie s témou roka 2018. Môžu uvažovať o cene a kvalite výživy, pozorovať marketingom ovplyvňované stravovacie zvyky, porovnávať náklady zdravej, či nezdravej výživy, zisťovať bezpečnosť potravín, porovnávať nutričné hodnoty, potravín, poznávať ekonomické a environmentálne dopady nákupu potravín, zisťovať dôsledky nezdravej výživy, analyzovať hospodárenie domácnosti, Slovenska a potravinársky trh Európskej únie. Tieto a mnohé ďalšie témy spracovávané do časopisov sú pre žiakov prostriedkom samostatného učenia, získavania skúsenosti a vyjadrovania vlastných názorov, postojov a stanovísk.

Učiteľ by mal žiakov zamerať na informácie nekomerčného charakteru a kritické hodnotenie a porovnávanie získaných informácií. Tvorba článkov je založená na kooperatívnej, tvorivej práci, kde sa žiaci učia prezentovať vlastné názory, ale aj počúvaťa rešpektovať názory spolužiakov, rodičov, učiteľov a odborníkov z danej oblasti. Zaujímavosť a čitateľskú príťažlivosť vytvorených časopisov zvýšia žiacke ankety, prieskumy, interview, ak sa nastolia problémové otázky a budú hľadať odpovede na pálčivé otázky výživy spotrebiteľov 21. storočia.

Pridanou hodnotou účasti v súťaži je rozvoj kľúčových kompetencií : využívanie informácií v nových kontextoch, formulovanie a vyjadrovanie vlastných názorov, identifikácia problémov a hľadanie riešení, rozvoj schopností pracovať v tíme a sebareflektívne posudzovanie dôsledkov vlastného spotrebiteľského správania. Konečným cieľom súťaže je výchova k zdraviu, aby žiaci získali základy pre uvedomelé spotrebiteľské správanie a celoživotné vzdelávanie. Najúspešnejšie družstvá sa zúčastnia v júni tohto roku na slávnostnom vyhodnotení na Červenom Kláštore v Pieninskom národnom parku a budú odmenení vecnými cenami. Ďalšie informácie a učebné zdroje k súťaži sú zverejnené na www.spotrebitelinfo.sk a www.consumerclassroom.eu.

Stará Ľubovňa, 12.04.2018                                                              Mgr. Božena Stašenková, PhD.