O činnosti A3S

Význam organizácie pre neziskový sektor a občiansku spoločnosť na Slovensku

Sloboda podnikania v trhovej ekonomike je spojená s potrebou ochrany občanov štátom, ktorý prijíma kvalitné zákony a chráni občanov prostredníctvom kontrolných inštitúcií. Tretím dôležitým pilierom ochrany práv spotrebiteľov sú samotné občianske organizácie, ktoré svojou činnosťou zastupujú spotrebiteľov a pomáhajú občanom pri ochrane svojich občianskych práv.

Asociácia spotrebiteľských subjektov Slovenska je nezávislá, občianska organizácia založená v roku 1999. Organizácia zlučuje 9 spotrebiteľských organizácií a 19 klubov v rôznych regiónoch Slovenskej republiky.

Hlavným cieľom aktivít asociácie je pomôcť občanom chrániť spotrebiteľské práva a záujmy a domáhať sa ich občianskych práv, ktoré sú akceptované Európskymi národnými organizáciami ako medzinárodné spotrebiteľské práva. V našej krajine nemáme model mimoriadnych súdnych riešení spotrebiteľských sporov a chceli by sme sa zúčastniť na tvorbe jednoduchých metód riešenia aplikovaných v štátoch Európskej únie.

Cieľovou skupinou sú občania Slovenskej republiky, ktorí každý deň cez spotrebu tovarov a služieb potrebujú ochranu svojich práv. V cieľových skupinách sú tiež učitelia na základných, stredných a vysokých školách, ktorí pripravujú občanov na rolu uvedomelých spotrebiteľov a žiaci a študenti na školách, ktorí tvoria významný aktivizačný potenciál rozvoja aktivít organizácií a klubov.

Kľúčové oblasti aktivít:

 • informačná, vdelávacia a spotrebiteľská podpora (spotrebiteľské práva a povinnosti),
 • poradenstvo a informácie spotrebiteľských aktivitách prostredníctvom spolupráce so štátnymi a regionálnymi médiami,
 • poradenstvo pred kúpou alebo v prípade zneužitia,
 • spotrebiteľská podpora v konaní pred súdom,
 • školská správa, organizovanie seminárov, školení a konferencií,
 • vzdelávanie žiakov na školách a kooperácia s Ministerstvom školstva SR v procese integrovania spotrebiteľského vzdelávania do učebných osnov,
 • špeciálne vedenie a príprava pre učiteľov v spotrebiteľskom vzdelávaní na školách,
 • vedenie spotrebiteľských klubov pre mladých spotrebiteľov na základných a stredných školách,
 • organizovanie medzinárodnej súťaže mladých spotrebiteľov „Spotreba pre život“,
 • koordinácia a distribúcia študentských diárov „Rozumný výber?“, ktorý je vydaný za podpory a asistencie Európskej komisie v 25 členských štátoch EU,
 • spolupráca s členmi parlamentu a ministrami IN NOTICE?,
 • regulácia a proces tvorenia práva dotýkajúci sa spotrebiteľských práv, podávanie mienky na návrh spotrebiteľských smerníc,
 • podpora v záujmoch spotrebiteľov v komisii pre energetiku v NRSR, komisií pre životné prostredie a označovanie výrobkov pri MŽP SR,
 • publikovanie letákov, brožúr, metodických materiálov pre učiteľov, ročné knihy a magazíny,
 • podpora záujmu slovenských spotrebiteľov v Poradenskom výbore pre európskych spotrebiteľov v Bruseli,
 • spolupráca s občianskymi organizáciami doma a v zahraničí, realizácia mnohých regionálnych, národných a medzinárodných aktivít.

Cieľom našej organizácie je posilniť rozvoj občianskej uvedomelosti a angažovanosti pri riešení každodenných problémov v spojených so životom v demokratickej spoločnosti s a trhovou ekonomikou. S týmito cieľmi si v budúcej perspektíve kladieme za cieľ :

 • zväčšiť kapacitu dobrovoľníkov v organizáciách a kluboch, vyhľadávať a prijímať ďalších členov – odborníkov na jednotlivé oblasti ekonomiky, práva, ochrany životného prostredia,
 • rozšíriť kapacity činnosti organizácií v jednotlivých regiónoch rozšírením ľudských zdrojov,
 • mediálnymi aktivitami a kampaňami vytvoriť celospoločenský tlak a podporiť riešenie poškodzovanie práv spotrebiteľov štátnymi orgánmi,
 • byť nápomocní vláde a parlamentu pri príprave zákonov dotýkajúcich sa práv spotrebiteľov, Ø posilniť kapacitu ľudských zdrojov, ktorí rozšíria mobilitu organizácie na celoslovenskom a medzinárodnom poli ochrany práv spotrebiteľov,
 • spolupracovať pri tvorbe a realizácii nových projektov v spolupráci s občianskymi organizáciami doma a vo svete a úspešne obhajovať práva spotrebiteľov na slovenskom, európskom a globálnom trhu,
 • efektívnejšie realizovanie medzinárodných projektov , ktoré začnú v roku 2003,
 • Dokonalejšie vypracované projekty a ich konečná realizácia a vyhodnotenie,
 • Zlepšenie mediálnych aktivít a aktivizácie slovenských spotrebiteľov pri riešení problémov poškodzovania práv a prípravy zákonov na ich ochranu,
 • Nadviazanie úzkej spolupráce s európskymi organizácami,
 • Účinná kontrola štátu pri prijímaní zákonov dôležitých pre ochranu práv spotrebiteľov,
 • Po vstupe Slovenska do Európskej únie účasť na tvorbe smerníc v Európskej únii,
 • rozšírenie kapacity ľudských zdrojov pre sídlo celoslovenskej organizácie v Starej Ľubovni a troch regionálnych pobočiek / Košice, Banská Bystrica, Bratislava/,
 • rozvoj aktivít celoslovenskej a 3 regionálnych organizácií ako stálych sídiel s nutným technickým vybavením,
 • získanie dobrého mena organizácie, ktorá úspešne napomáha ochrane práv slovenských spotrebiteľov na Slovensku a v Európskej únii.

Programový a inštitucionálny rozvoj

Cieľom našej organizácie je posilniť rozvoj občianskej uvedomelosti a angažovanosti pri riešení každodenných problémov v spojených so životom v demokratickej spoločnosti s a trhovou ekonomikou. S týmito cieľmi si v budúcej perspektíve kladieme za cieľ : – zväčšiť kapacitu dobrovoľníkov v organizáciách a kluboch, vyhľadávať a prijímať ďalších členov – odborníkov na jednotlivé oblasti ekonomiky, práva, ochrany životného prostredia, – rozšíriť kapacity činnosti organizácií v jednotlivých regiónoch rozšírením ľudských zdrojov, – mediálnymi aktivitami a kampaňami vytvoriť celospoločenský tlak a podporiť riešenie poškodzovanie práv spotrebiteľov štátnymi orgánmi, – byť nápomocní vláde a parlamentu pri príprave zákonov dotýkajúcich sa práv spotrebiteľov, – posilniť kapacitu ľudských zdrojov, ktorí rozšíria mobilitu organizácie na celoslovenskom a medzinárodnom poli ochrany práv spotrebiteľov, – spolupracovať pri tvorbe a realizácii nových projektov v spolupráci s občianskymi organizáciami doma a vo svete a úspešne obhajovať práva spotrebiteľov na slovenskom, európskom a globálnom trhu, – efektívnejšie realizovanie medzinárodných projektov , ktoré začnú v roku 2003, – Dokonalejšie vypracované projekty a ich konečná realizácia a vyhodnotenie, – Zlepšenie mediálnych aktivít a aktivizácie slovenských spotrebiteľov pri riešení problémov poškodzovania práv a prípravy zákonov na ich ochranu, – Nadviazanie úzkej spolupráce s európskymi organizácami, – Účinná kontrola štátu pri prijímaní zákonov dôležitých pre ochranu práv spotrebiteľov, – Po vstupe Slovenska do Európskej únie účasť na tvorbe smerníc v Európskej únii. – rozšírenie kapacity ľudských zdrojov pre sídlo celoslovenskej organizácie v Starej Ľubovni a troch regionálnych pobočiek / Košice, Banská Bystrica, Bratislava/ – rozvoj aktivít celoslovenskej a 3 regionálnych organizácií ako stálych sídiel s nutným technickým vybavením, – získanie dobrého mena organizácie, ktorá úspešne napomáha ochrane práv slovenských spotrebiteľov na Slovensku a v Európskej únii.

 

PARTNERI A3S:

 • Združenie slovenských spotrebiteľov
 • Spoločnosť priateľov Zeme Košice Ø Sloboda zvierat Bratislava
 • Asociácia učiteľov občianskej výchovy a náuky Nitra
 • Združenie Orava pre demokraciu
 • Sdruženie pre výchovu k demokracii –Česká republika
 • Sdružení obrany spotrebitelů- Česká republika
 • Federacja konsumentov – Poľská republika
 • Active Citizenship – Taliansko
 • National Council on Economic Education – USA
 • Consumer Union –USA
 • Federácia nemeckých spotrebiteľov –VZBV – Spolková republika Nemecko