Stanovy Asociácie spotrebiteľských subjektov Slovenska

Článok I.
Právne postavenie asociácie

Asociácia spotrebiteľských subjektov Slovenska je občianskym združením fyzických a právnických osôb založených na ochranu spotrebiteľov podľa zákona č. 83/1990 Zb.
Je právnickou osobou, vystupuje v právnych vzťahoch svojim menom a nesie zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov.
Asociácia rešpektuje právnu samostatnosť svojich členov, vystupuje navonok ako samostatný právny subjekt obohacujúci spoločné záujmy a spoločnú vôľu svojich členov.
Je mimovládnou, neziskovou organizáciou, ktorá podľa zákona č. 274/1993 Z.z má vymedzenú pôsobnosť vo veciach ochrany spotrebiteľa.

Článok II.
Názov a sídlo asociácie

Názov : Asociácia spotrebiteľských subjektov Slovenska
Asociácia používa skrátený názov A3S
Sídlo: Stará Ľubovňa, 064 01, Popradská 6
Pôsobnosť: Územie Slovenskej republiky
Štatutárny zástupca: prezident asociácie

Článok III.
Poslanie asociácie

Asociácia zastupuje svojich členov s cieľom ochraňovať ich oprávnené záujmy a požiadavky. Za týmto účelom:
Úzko spolupracuje a koordinuje činnosť svojich členov, organizácií a Klubov mladých spotrebiteľov.
Vzdeláva spotrebiteľov, organizuje školenia, semináre, konferencie a odborné výcviky.
Poskytuje informačné a poradenské služby spotrebiteľom.
Vzdeláva mladých spotrebiteľov, organizuje pracovné, výmenné a študijné pobyty a sústredenia.
Organizuje celoslovenské a medzinárodné súťaže mladých spotrebiteľov.
Vydáva propagačné, informačné a metodické materiály.
Organizuje kampane, petície a tlačové konferencie.
Prezentuje záujmy spotrebiteľov vo vláde, v parlamente, v ústredných orgánoch štátnej správy Slovenskej republiky a v Európskej Únii, spolupracuje s nimi pri tvorbe a kontrole spotrebiteľskej politiky. Predkladá im podnety a zúčastňuje sa na príprave právnych predpisov vo veciach ochrany spotrebiteľa.
Spolupracuje s výrobnými a odborovými zväzmi, združeniami a asociáciami na slovenskej, európskej a medzinárodnej úrovni.
Predkladá projekty za účelom získania finančných prostriedkov.
Zabezpečuje ďalšie činnosti podľa potrieb svojich členov.
a) Zastupuje spotrebiteľov v konaní správnych a kontrolných orgánov,
b) Urovnáva a rieši spotrebiteľské spory mediáciou,
c) Podáva návrh na zdržanie sa protiprávneho konania vo veci ochrany spotrebiteľov,
d) Zastupuje spotrebiteľov v konaní pred súdmi.
Vypracúva odborné analýzy, prieskumy, výskumy, štúdie, monitoring.

Článok IV.
Členstvo v asociácii

Členmi v asociácii môžu byť:
a) fyzické osoby pôsobiace v ochrane práv spotrebiteľov,
b) právnické osoby, ktorých činnosť je v súlade s cieľmi asociácie.

Členstvo v asociácii je dobrovoľné a vniká dňom schválenia prihlášky Správnou radou.
Každý člen má právo voliť a byť volený do všetkých orgánov asociácie.
Členovia asociácie sú súčasne kolektívnymi členmi tých zväzov a záujmových združení, ktorých je asociácia členom v rámci Slovenskej republiky a medzinárodných organizácií.

Členom asociácie sa môže stať:
Aktívny člen – aktívne sa zapája do činnosti a má všetky práva člena podľa stanov asociácie,
Pasívny člen – využíva služby poskytované asociáciou,
Čestný člen – čestné postavenie schvaľuje členská konferencia.

Článok V.
Práva a povinnosti členov

1. Členovia asociácie majú právo:
a) zúčastňovať sa Členskej konferencie s jedným rozhodujúcim hlasom,
b)zúčastňovať sa na riadiacej a kontrolnej činnosti prostredníctvom volených zástupcov,
c) predkladať podnety, pripomienky a návrhy k činnosti,
d) požadovať od asociácie pomoc v oblasti metodickej a vzdelávacej.

2. Členovia majú povinnosti:
a) dodržiavať stanovy asociácie a uznesenia jej orgánov,
b) podporovať ciele a úlohy asociácie, spolupracovať pri plnení úloh vytýčených Členskou konferenciou a Správnou radou,
c) poskytovať asociácii nevyhnutné podklady a informácie pre zabezpečenie činnosti.
d) platiť ročný členský príspevok vo výške schválenej Správnou radou.

Článok VI.
Zánik členstva

Členstvo v asociácii zaniká:
1. Vystúpením z asociácie po vysporiadaní záväzkov vyplývajúcich z individuálneho, alebo aj kolektívneho členstva na základe schválenia Správnou radou.
2. Vylúčením z asociácie.
Členská konferencia môže rozhodnúť o vylúčení člena z asociácie, pokiaľ jedná proti jej záujmom a porušuje stanovy asociácie. Členstvo zaniká dňom rozhodnutia členskej konferencie. Všetky svoje záväzky je povinný vysporiadať do troch mesiacov po ukončení členstva.
3. Zánikom asociácie.
O zániku asociácie rozhoduje členská konferencia a k schváleniu zániku sú potrebné 3/5 hlasov všetkých členov asociácie.

Článok VII.
Orgány asociácie

Orgánmi asociácie sú:

a) Členská konferencia
b) Správna rada
c) Dozorná rada
d) Odborné komisie
e) Koordinačné centrum

Článok VIII.
Členská konferencia

Najvyšším orgánom asociácie je Členská konferencia. Schádza sa raz za štyri roky a zvoláva ju Správna rada. V naliehavých prípadoch je Správna rada povinná zvolať mimoriadne zasadnutie Členskej konferencie ak o to požiada písomne jedna tretina členov.
Do jej právomoci platí:
a) voliť a odvolávať prezidenta, členov správnej rady a ich náhradníkov,
b) voliť a odvolávať členov Dozornej rady,
c) voliť a odvolávať zástupcu v Rade pre spotrebiteľskú politiku pri MH SR,
d) schvaľovať a meniť stanovy a organizačný poriadok,
e) schvaľovať koncepčné zámery spotrebiteľskej politiky,
f) schvaľovať návrh rozpočtu na bežný rok a správu o hospodárení za uplynulý rok,
g) rozhodovať o sídle Koordinačného centra,
h) zriaďovať odborné komisie,
i) rozhodovať o vylúčení členov a zániku organizácie.

Členská konferencia je uznášaniaschopná ak je prítomná väčšina delegovaných členov. Každému členovi patrí jeden hlas. Na prijatie uznesenia Členskej konferencie je potrebná nadpolovičná väčšina prítomných členov.

Článok IX.
Správna rada

Správna rada je operatívny riadiaci orgán asociácie medzi zasadaniami Členskej konferencie. Zodpovedá za plnenie prijatého programu a uznesení Členskej konferencie, Je volená na obdobie štyroch rokov.

Do právomoci Správnej rady patrí:

a) určovať postup riešenia konkrétnych úloh stanovených členskou konferenciou,
b) rozhodovať o opatreniach na zabezpečenie finančných zdrojov pre činnosť asociácie,
c) rozhodovať o prijatí a ukončení členstva v asociácii,
d) kontrolovať a schvaľovať činnosť a personálne obsadenie Koordinačného centra asociácie,
e) zvolávať členskú konferenciu, pripravovať podklady k rokovaniu,
f) schvaľovať rokovací poriadok Správnej rady,
g) zriaďovať odborné komisie podľa aktuálnych potrieb.

Rokovanie správnej rady vedie prezident. Zvoláva ju podľa potreby 4 – 6 krát ročne. Správna rada je uznášania schopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Na zasadnutie správnej rady je prizývaný predseda Dozornej rady. Každý člen rady má jeden hlas. Rozhodnutia a závery Správnej rady sú záväzné.
O rokovaní Správnej rady sa vyhotovuje zápis, ktorý po jeho schválení obdržia všetci členovia. Členstvo v Správnej rade je dobrovoľnou a neplatenou funkciou. Členom Správnej rady patrí náhrada preukázaných výdavkov, ktoré im vznikli pri výkone funkcie podľa osobitného predpisu.

Článok X
Dozorná rada

Dozorná rada je samostatný, kontrolný orgán asociácie. Je volená na obdobie jedného roka. Členovia Dozornej rady sú oprávnení nahliadnuť do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti asociácie. Kontrolujú vedenie účtovníctva, ich slad s predpismi a účelnosť použitia finančných prostriedkov podľa potrie asociácie.

Do právomoci Dozornej rady patrí:

a) preskúmať ročnú účtovnú uzávierku a výročnú správu,
b) predkladať svoje vyjadrenia Správnej rade, upozorňovať ju na zistené nedostatky a navrhovať a požadovať ich odstránenie,
c) kontrolovať dodržiavanie stanov spoločenstva,
d) podávať Členskému zhromaždeniu správu o svojej činnosti.

Dozorná rada zodpovedá za svoju činnosť Členskému zhromaždeniu. Predseda Dozornej rady zvoláva schôdze podľa potreby, najmenej však raz v roku. Dozorná rada je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Na prijatie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny členov. Návrh Dozornej rady je povinná prerokovať Správna rada na najbližšom zasadnutí po ich predložení, najneskôr do dvoch mesiacov. Členstvo v Dozornej rade je dobrovoľnou a neplatenou funkciou. Členom Dozornej rady patrí náhrada výdavkov, ktoré im vznikli pri výkone funkcie podľa osobitného predpisu.

Článok XI.
Zastupovanie asociácie

Asociáciu navonok zastupuje prezident, poverení členovia Správnej rady a ich náhradníci,

Článok XII.
Odborné komisie

Zriadenie odborných komisií schvaľuje Členská konferencia. Správna rada môže operatívne podľa aktuálnych potrieb zriaďovať odborné komisie pre vypracovanie odborných stanovísk.

Článok XIII.
Postavenie volených orgánov

Členstvo v orgánoch asociácie vzniká voľbou, je čestné a nezastupiteľné. Za prácu v orgánoch asociácie môže byť členom vyplácaná odmena. Spôsob a pravidlá odmeňovania budú určené osobitnou smernicou.

Článok XIV.
Koordinačné centrum asociácie

Asociácia plní svoje úlohy prostredníctvom Koordinačného centra, ktoré usmerňuje prezident, Činnosť Koordinačného centra upravuje organizačný poriadok schválený Členskou konferenciou.

Do právomoci Koordinačného centra patrí:

a) realizovať uznesenia Členskej konferencie a Správnej rady,
b) koordinovať činnosť organizácií združených v asociácii,
c) pripravovať zasadnutie Členskej konferencie a Správnej rady,
d) riadiť hospodárenie asociácie a skladať z neho účty členskej konferencii a Správnej rade.

Pracovníci koordinačného centra sú prijímaní a odvolávaní na návrh prezidenta a schvaľovaní Správnou radou. Zmluvy s pracovníkmi Koordinačného centra uzatvára prezident asociácie.

Článok XV.
Hospodárenie asociácie

1. Finančné zdroje získava asociácia z dotácií štátneho rozpočtu, grantov z domácich a zahraničných zdrojov, sponzorských a iných darov.
2. Hospodárenie asociácie sa riadi podľa rozpočtu schváleného Členskou konferenciou.
3. O rozdeľovaní finančných zdrojov rozhoduje Správna rada na základe kritérií schválených Členskou konferenciou.
S rozpočtovými prostriedkami hospodári prezident, ktorý štvrťročne predkladá správu a plnení rozpočtu Správnej rade.

Článok XVI.
Zrušenie asociácie

Asociácia môže byť zrušená alebo zlúčená uznesením Členskej konferencie.
Usporiadanie vzťahov asociácie k jej majetku bude realizované podľa rozhodnutia Členskej konferencie.

Článok XVII.
Záverečné ustanovenie

Stanovy organizácie boli schválené na zakladajúcej konferencii dňa 24.3.1999 a doplnené dodatkami zo dňa 24.1.2001, 23.2.2004, 17.9.2005, 12.5.2008 a 20.9.2008.