TRACON

Vytvorenie nástrojov podporujúcich školenie pedagógov pre rozvoj spotrebiteľského povedomia žiakov

Projekt Tracon je spolufinancovaný Európskou Komisiou v rámci Programu celoživotného vzdelávania (Comenius Multilateral projects action – reference no. 517562-LLP-1-2011-1-GR-COMENIUS-CMP).

TRACON        Education and Culture DG

Posledné vedecké výskumy naznačujú, že úloha médií vo formovaní spotrebiteľského správania mladých ľudí v moderných spoločnostiach je jedna z najdôležitejších. Navyše, vzdelávacie školské programy zameriavajúce sa na spotrebiteľské povedomie a správanie sú iba čiastočne zahrnuté alebo v niektorých prípadoch úplne absentujú v Európe v školských osnovách. Zároveň, je iba málo učiteľov školených tak, aby svojim žiakom poskytli vedomosti a znalosti za účelom pomôcť im stať sa:

• racionálnymi spotrebiteľmi výrobkov
• informovanými užívateľmi služieb
• informovanými spotrebiteľmi energie, vody a ďalších prírodných zdrojov

Osvojenie si pozitívneho spotrebiteľského správania môže byť prospešné jednotlivcovi aj spoločnosti ako celku v celosvetovom meradle. Navyše, vnímaví, citliví a informovaní učitelia budú schopní pomôcť svojim žiakom a budúcim občanom rozvíjať pozitívne spotrebiteľské postoje a reakcie.
Tento projekt preto môže významne prispieť k lepšiemu pochopeniu úlohy vzdelania a ICT (Informačno-komunikačných technológií) v rozvoji pozitívneho spotrebiteľského správania medzi mladými ľuďmi v školskom veku.. V tomto kontexte budú kroky, ktoré sa budú vyvíjať a predmety, ktoré sa budú vyučovať, vyberané v súlade s relevantnou európskou legislatívou o právach spotrebiteľa.

Projekt sa usiluje podporovať počiatočné a celoživotné vzdelávanie učiteľov a zároveň podporiť získanie kľúčových kompetencií v oblastiach:

• schopnosti učiť a
• sociálnej a občiansko-právnej kompetencii

Rozvíjaním inovatívneho didaktického materiálu, ktorý bude založený na ICT aplikáciách a tradičných vyučovacích metódach sa projekt usiluje vyškoliť učiteľov a žiakov pre schopnosť byť racionálnym spotrebiteľom v modernej spoločnosti. Študentom takto umožní rozvíjať si dôležité kľúčové schopnosti týkajúce sa spotreby jedla a ďalších výrobkov, energie a prírodných zdrojov.

Konkrétne ciele:

• zlepšiť kvalitu školenia učiteľov a pomôcť školám, aby sa stali efektívnym vzdelávajúcim prostredím napĺňajúcim potreby modernej spoločnosti. (Jedným zo súčasných javov je neuvážená konzumácia, ktorá poškodzuje občanov finančne a tiež často ovplyvňuje ich zdravie a životné prostredie,).
• podporovať doškoľovanie učiteľov, hlavne tých ktorí sú na začiatku svojej kariéry, rovnako ako ˇalších učiteľov vytvorením kurzov na báze informačno-komunikačných technológií,
• podporovať školy, aby spolupracovali aj s aktérmi mimo školy ako sú organizácie na ochranu spotrebiteľa a obchodné komory so zámerom získať jasné stanovisko o tom, akým spôsobom sú propagované výrobky, služby a prírodné zdroje a o ich označení (napr. kódovanie),
• poskytovať základne životné a spotrebiteľské znalosti žiakom a tým pozdvihovať školy na vzdelávajúce inštitúcie pôsobiace v súčasných potrebách rozvoja spoločnosti
• zvýšiť spoluprácu medzi školami, učiteľmi a žiakmi v rôznych krajinách EÚ výmenou informácií, školiacich metód a nápadov pre aktivity a činnosti, ktoré budú základom pre rozvoj racionálneho spotrebiteľského správania občanov
• pomôcť mladým občanom, žiakom nadobudnúť základne životné znalosti potrebné pre aktívneho európskeho občana – racionálneho spotrebiteľa a to cestou zlepšených vzdelávacích školských programov,
• vytvoriť webovú stránku a fórum, ktoré bude európskou sieťou informácií o využití príležitostí v každej krajine a miesto, kde učitelia a žiaci budú diskutovať o svojich problémoch, navrhovať riešenia a informovať spotrebiteľov o ich právach podľa zákonov EÚ a danej krajiny. Taktiež optimalizovať hospodárnosť nákupov cez pochopenie a vedomé posúdenie reklamných odkazov, marketingových propagačných taktík, ceny zdravia a indikátora etikety a zároveň preniesť tieto vedomosti a dobré praktiky do spoločnosti,
• na rovnakej webovej stránke, budú žiaci, v rámci praktickej aplikácie toho, čo sa už naučili o racionálnom spotrebiteľskom správaní – čo sa týka šetrenia finančných a prírodných zdrojov, schopní vymieňať si so svojimi spolužiakmi z tej istej alebo inej krajiny knihy, spotrebiteľské hry, CD atď. využívajúc pritom študentské školské siete tak, aby komunikovali na pokročilej interkultúrnej a nadnárodnej úrovni a taktiež aby sa oboznámili s novými technológiami,
• zvýšiť citlivosť rodičov žiakov a občanov vo všeobecnosti na témy ako racionálne spotrebiteľské správanie, pomocou akcií organizovaných žiakmi a ich učiteľmi, pridajúc tak hodnotu celoživotnému vzdelávaniu a kvalite občianskeho povedomia

Výsledky:

• výskumný materiál v každej zúčastňujúcej sa krajine na existujúce školské programy pre školiacich učiteľov a žiakov o spotrebiteľskom správaní (v anglickom jazyku)
• tlačené brožúry o súčasnej EÚ legislatíve na ochranu občanov ako spotrebiteľov tovaru a služieb ( v angličtine a tiež v partnerskom jazyku)
• školiaci materiál pre dištančné vzdelávanie (v anglickom jazyku)
• školiaci materiál pre žiakov zahrňujúci vzdelávacie hry (v angličtine a tiež v partnerských jazykoch)
• vyvinutie webovej stránky využívanej učiteľmi a žiakmi tak, aby si vymieňali nápady, informácie a aby získali relevantné produkty (knihy, CD, vzdelávacie hry atď.)(v angličtine a tiež v partnerských jazykoch)
• letáky a plagáty propagujúce spotrebiteľské povedomie (v angličtine a tiež v partnerských jazykoch)

 

pdf
Leták TRACON – Preklad

 

Kontakt ŠIOV Bratislava:
Ing. ŠATKA Ladislav
Tel./Fax: +421 2 547 76 774
Tel./Fax: +421 2 547 76 778
Tel./Fax: +421 2 547 76 777
Mobil: +421 903 469 766
e-mailsatka@siov.sk
webwww.siov.sk