Ako byť vypočutý

Ciele: Podnietiť študentov, aby sa zaujímali o veci verejné, o veci, ktoré sa ich týkajú, ktoré môžu svojim aktívnym občianstvom zmeniť.

Kľúčovéslová: aktívne občianstvo, záujmové združenia

Hodina: diskusia, práca v skupinách, prezentácia

Spojitosťsučivom: občianska náuka, politológia, sociológia

Zručnosti: kooperácia, prezentácia, kritické myslenie, argumentácia

Navrhované aktivity

Žiaci boli rozdelení do 3 – 4 skupín a každá skupina mala za úlohu nasledovné:

1) Založiť fiktívne občianske združenie (vymyslieť názov, oblasť v ktorej by chceli pôsobiť, alebo o ktorú sa zaujímajú – kultúra, šport, cestovný ruch, školstvo…)

2) Zamyslieť sa nad tým, čo im v ich meste chýba, čo by chceli zmeniť (napr. oddychové zóny, športoviská, predajné miesta…)

3) Predstaviť si situáciu, že sú predstaviteľmi spomínaného fiktívneho občianskeho združenia a majú mať stretnutie s primátorom mesta, kde mu chcú predstaviť svoj zámer, svoj projekt s cieľom presvedčiť ho, že práve ich projekt je ten, ktorý by malo mesto podporiť.

4) Projekt by mal obsahovať argumenty:

    • prečo by realizácia tohto projektu bola dôležitá?
    • aká je súčasná situácia?
    • prečo by malo byť v záujme mesta tento projekt podporiť?
    • ako by to ovplyvnilo občanov, aký úžitok by z toho mali?

 

Diskusia

Učiteľ na hodine vystupuje ako primátor a diskutuje zo zástupcami jednotlivých občianskych združení. Keďže v triede je viac skupín (občianskych združení), je v ich záujme, aby boli čo najpresvedčivejší, pretože učiteľ (primátor) má „zdroje” na podporu iba jedného projektu.

Alternatívnaaktivita

V prípade, že sa učiteľovi zdajú problémy na úrovni mesta vo vzťahu k študentom trocha vzdialené a abstraktné, môže namiesto primátora navrhnúť riešiť problémy na úrovni školy. Žiaci by riešili projekty a návrhy čo im v škole chýba, čo by chceli zmeniť…

Záver

Na záver môže učiteľ iniciovať diskusiu o vzťahu občana a spoločnosti, občana a štátu. Aké možnosti má občan pri zapájaní sa do občianskej spoločnosti okrem hlasovania vo voľbách. Ktoré spôsoby sú podľa žiakov najefektívnejšie?