Nekalé obchodné praktiky

Ciele: Poznávať a kriticky hodnotiť správanie sa podnikateľov vo vzťahu k spotrebiteľom
Poznať základné charakteristiky nekalých obchodných praktík

Kľúčové slová: nekalá obchodná praktika, agresívna obchodná praktika

Hodina: samostatné štúdium, skupinová práca a diskusia, hodnotenie

Spojitosť s učivom: Ekonomika, Obchodné predmety, Občianska náuka

Zručnosti: zber a vyhodnocovanie spotrebiteľských problémov

Navrhované aktivity:

     1. Samostatné štúdium (10 minút)

Zákon o ochrane spotrebiteľa č.250/2007 Z.z.

( §7-§ 10 a príloha č.1 – Klamlivé obchodné praktiky, Nekalé obchodné praktiky)

     2. Činnosť v pracovných skupinách po 5-6 členov (20 minút)

ÚLOHY :

  1. Porozmýšľajte a opíšte vlastnú skúsenosť s nekalými obchodnými praktikami, ktoré používajú niektorí podnikatelia pri predaji tovarov a služieb.
  2. Vyberte a pomenujte spoločné charakteristiky vybraných prípadov s nekalýmiobchodnými praktikami.
  3. Komu môžete adresovať sťažnosti a podnety na nekalé obchodné praktiky?

     3. Prezentácia činnosti pracovných skupín (10 minút)

Zástupcovia z jednotlivých pracovných skupín prezentujú výsledky práce podľa zadania v bodoch a), b), c).

     4. Záverečné hodnotenie (5 minút)

  1. Študenti samostatne do svojich pracovných zošitov hodnotia a zaznamenajú odpovede na tieto otázky :
  2. Čo ste sa užitočné naučili na tejto vyučovacej hodine?
  3. Aké nové skúsenosti ste získali?
  4. Kde budete môcť v praxi využiť tieto skúsenosti?
  5. Čo by ste odporúčali ostatným spotrebiteľom?

     5. Domáca úloha

Zistite existujúce prípady používania nekalých obchodných praktík u svojich rodičov, známych, atď.

Alternatívny postup: Nechať študentov opísať svoje negatívne skúsenosti a až potom im dať k dispozícii zákon, na základe ktorého budú určovať čo možno považovať za nekalú a čo za agresívnu obchodnú praktiku.