Vianoce na dlh

Ciele : Poznávať a prijímať infomované rozhodnutia o osobných financiách
Poznávať a porovnávať služby bánk
Cvičiť kritické a zodpovedné správania

Kľúčové slová :

obchodné podmienky, nekalá obchodná praktika

Metódy :

riešenie problémovej úlohy, diskusia, kvíz, hodnotenie

Spojitosť s učivom :

ekonomika, právo, etika,

Zručnosti :

zber a spracovanie informácií
riešenie úverových problémov
práca s legislatívou EÚ a SR

Pracovné materiály :

Prípadová štúdia
Kvíz
Obchodné podmienky

Navrhované aktivity : Workshop

1) Predstavenie workshopu – Aktuálne problémy zadlžovania spotrebiteľov

2)Práca v skupinách (20 minút)

    • Štúdium prípadovej štúdie – Vianoce na dlh
    • Riešenie problémových úloh vyplývajúcich z prípadovej štúdie
    • Kvíz o aktuálnych zmenách v legislatíve o finančných službách
    • Vypracovanie vlastného návrhu vyučovacej hodiny k nadobudnutiu finančnej gramotnosti študentov o spotrebiteľských úveroch.

3) Prezentácia činnosti pracovných skupín (10 minút)

Zástupcovia z jednotlivých pracovných skupín prezentujú výstupy zo skupinovej práce

Vyhodnotenie kvízu

4) Záverečné hodnotenie práce a návrhy na doplňujúce zdroje informácií

Vianoce na dlh
Autorka: © Mgr. Božena Stašenková, PhD.