Udržateľný cestovný ruch

Ciele: Oboznámiť sa s problematikou udržateľného cestovného ruchu, jeho znakmi a charakteristikou, jeho odlíšením od masového cestovného ruchu. Viesť študentov k uvedomeniu si zodpovednosti za svoje konanie, ktoré môže mať vplyv na miestne komunity a životné prostredie.

Kľúčové slová: udržateľný cestovný ruch, životné prostredie, miestne komunity

Hodina: čítanie, aktivity, diskusia, prezentácia

Spojitosť s učivom: geografia, environmentálna výchova, ekonomika

Zručnosti: kritické myslenie, argumentácia, prezentačné a projektové zručnosti

Navrhované aktivity

Učiteľ urobí na tabuli dva stĺpce. Do jedného napíše „udržateľný cestovný ruch”, do druhého „klasický masový cestovný ruch”. Žiaci budú mať za úlohu vpisovať do jednotlivých stĺpcov charakteristické znaky pre ten ktorý typ cestovného ruchu( ďalej CR)
Následne sa žiaci rozdelia do dvoch táborov. Jeden tábor študentov bude predstavovať zástancov klasického masového CR a taktiež potenciálnych investorov, ktorých úlohou bude predstaviť pozitíva a prínosy tohto typu CR. Druhý tábor študentov, reprezentujúci zástancov udržateľného CR, sa bude snažiť identifikovať pozitíva a prínosy práve tohto typu CR a zároveň poskytnúť argumenty, ktoré by vyvrátili postoje prvého tábora.
Učiteľ vystupuje ako moderátor a sprostredkovateľ medzi oboma tábormi.

Diskusia

Záverečná diskusia, ktorú moderuje učiteľ s cieľom nájsť kompromisy medzi ekonomickými záujmami a záujmami zachovania kvality života a ochrany životného prostredia.

Domáca úloha

Dvojice žiakov majú za úlohu pripraviť prezentáciu určitej lokality vo svojom miestnom regióne, ktorá by mohla byť potenciálne zaradená do európskej siete EDEN. Súčasťou prezentácie bude projekt, ktorý bude opisovať ako by v tejto lokalite mohol fungovať udržateľný CR, ako by v tomto projekte mohli byť zahrnuté miestne komunity, s tým aby sa eliminovali negatívne vplyvy a taktiež by táto prezentácia mala obsahovať návrhu marketingu a propagácie v súlade so zásadami udržateľného CR. Rovnako by žiaci mohli na internete nájsť cestovné kancelárie, ktoré už v súčasnosti ponúkajú dovolenky a zájazdy s environmentálnym aspektom.