Podomový predaj elektriny

Ciele :Poznávať a prijímať infomované rozhodnutia na energetickom trhu
Poznávať problémy podomového predaja elektriny
Poznávať nekalé obchodné praktiky v obchodných podmienkach

Kľúčové slová :

podomový predaj, obchodné podmienky, nekalá obchodná praktika

Metódy :

dotazník, riešenie problémovej úlohy, diskusia, hodnotenie

Spojitosť s učivom :

ekonomika, právo, etika,

Zručnosti :

zber a spracovanie informácií
riešenie spotrebiteľských problémov
orientácia v legislatíve na ochranu spotrebiteľa

Pracovné materiály :

Prípadová štúdia
Obchodné podmienky dodávateľa energie
Vybrané právne predpisy zo zákonov o energetike a podomovom a zásielkovom predaji

Navrhované aktivity : Workshop

1) Predstavenie workshopu Súťaž o spotrebiteľa na trhu s energiami

2) Dotazník : Analýza spotrebiteľských skúseností na trhu s energiami

– Rozumiete vyúčtovaniu za energie ( plyn, elektrina, teplo) ?
– Riešili ste už reklamácie plynu, elektriny, tepla ?
– Podarilo sa vám vyriešiť ju vyriešiť ?
– Zmenili ste už dodávateľa energie, plynu, tepla ?
– Vznikli vám problémy po zmene dodávateľa energií?

3) Práca v skupinách

  1. Oboznámenie s prípadovou štúdiou a riešenie problémových úloh.
  2. Vyberte najlacnejšieho dodávateľa elektriny pre domácnosti a zistite koľko ušetríte pri celoročnej spotrebe 1700 kWh ?
  3. Opíšte výhody a nevýhody alternatívnych dodávateľov energie.
  4. Akým spôsobom môže spotrebiteľ odstúpiť od zmluvy o dodávke elektriny, ktorú uzavrel vo svojej domácnosti ?
  5. Ktoré inštitúcie na Slovensku Vám môžu pomôcť pri riešení spotrebiteľských sporov s energetickými službami ?
  6. Vyberte z obchodných podmienok dodávateľa energie ustanovenia, ktoré podľa Vášho názoru nie sú v súlade so zákonom.

4) Prezentácia činnosti pracovných skupín

5) Záverečné hodnotenie práce a návrhy na doplňujúce zdroje informácií

Podomový predaj elektriny
Autorka: © Mgr. Božena Stašenková, PhD