Potraviny a zdravie

Ciele:

• Identifikovať zdravotné aspekty spotreby nápojov občerstvenia.
• Určiť v občerstvení zo školskej jedálne obsah vlákniny.
• Kriticky hodnotiť a vyberať občerstvenie a nápoje, ktoré sú prospešné pre zdravie.

Trvanie lekcie:

2x 45 minút

Vzdelávacie výsledky:

• Po dokončení jednotky bude študent schopný:
• Rozvíjať vedomosti a porozumenie, ako používať a analyzovať informácie o označovaní produktu.
• Hodnotiť zloženie nápojov a občerstvenia.
• Identifikovať pôvod celozrnného občerstvenia.
• Rozvíjať porozumenie charakteristík ekoznačiek na obaloch potravín.
• Rozvíjať pozitívny vzťah k spotrebe zdravého občerstvenia a nápojov.

Potrebné zdroje:

• http://healthylifestyles.tki.org.nz/National-nutrition-resource-list/Food-and-nutrition-for-healthy-confident-kids
• http://www.nal.usda.gov/fnic/foodcomp/Data/HG72/hg72_2002.pdf (USDA, Nutritive Value of Foods)
• http://www.ecolabelindex.com/ecolabels/?st=category,food
• Notebook, ceruzky, interaktívna tabuľa

Sumarizácia lekcie:

• Požiadajte študentov, aby zostavili zoznam nápojov a občerstvenia, ktoré ponúkajú školské bufety.
• Študenti sú vyzvaní, aby mohli vykonávať vyhľadávanie pomocou Product Label informácie o zložkách každého nápoja a občerstvenia. Students are asked to carry out a search using the product label information about the ingredients of each drink and snack.
• Diskutujte a určte pozitívne a negatívne vlastnosti každého nápoja a občerstvenia. Pomocou internetu zistite vlastnosti rôznych celozrnných a/alebo organických produktov a pripravte zoznam alebo tabuľku s touto informáciou.
• Urobte si zoznam občerstvenia, ktoré by mohli byť ponúkané školskej jedálni.

Aktivity:

• Vytvorte zoznam nákupov nápojov / občerstvenia v posledných niekoľkých dňoch.
• Vytvorte tabuľku na porovnanie hlavných zložiek vybraných občerstvení a nápojov.
• V skupinách, vytvoriť zoznam zdravé dávky či nevýhody niektorých občerstvenia nápojov a občerstvenia. In groups, make a list of the healthy benefits or drawbacks of certain refreshment drinks and snacks.
• Pripravte si Power Point prezentovať značku biopotravín.

Využitie IKT:

Prístup k internetu (napr. nájsť informácie o zložení potravín a poznávaní environmentálnej značky).

Hodnotenie:

Skontrolujte, či študentov ovplyvnili zistenia zo zoznamu nákupov nápojov, ktoré priniesli v priebehu týždňa po lekciii alebo držali sa poznámok k budúcim nákupom občerstvenia.

Vypracovali:

Konstantinos Konstantinou (Grécko), Nea Pitulis (Grécko), Ingrid Blašková (Slovensko) and ich študenti