Reklama a presviedčanie

Ciele : Rozpoznať reklamu a jej reklamné posolstvo
Poznávať hranice reklamnej etiky

Kľúčové slová :

reklama, kódex reklamnej praxe

Metódy :

skupinová práca, diskusia, hodnotenie

Spojitosť s učivom :

Ekonomika, Právo, Etika,

Zručnosti :

zber a spracovanie informácií

schopnosť analyzovať pôsobenie reklamy

Pracovné materiály :

Prípadové štúdia, ukážky reklám

Navrhované aktivity : Workshop

1) Oboznámenie sa s prípadovou štúdiou

2) Činnosť študentov v pracovných skupinách

Oboznámenie sa s vybranými reklamami ( noviny a časopisy, plošná reklama, televízne spoty, poštové zásielky, webové stránky)

3) Úlohou študentov je analyzovať reklamy podľa vybraných kritérií a zaznamenať svoje hodnotenie:

– zameranie na spotrebiteľa/ masovosť reklamných odkazov

– význam/užitočnosť pre spotrebiteľa,

– dôveryhodnosť/pravdivosť,

– dodržiavanie/ porušovanie etických pravidiel,

– náklady na reklamu/ ekonomické a ekologické dopady

– dopady reklamy na správanie detí

4) Zástupcovia z jednotlivých pracovných skupín prezentujú výsledky práce skupín a diskutujú o tom, akým spôsobom môže spotrebiteľ ovplyvňovať vysielanie reklamy Učiteľ zhrnie hodnotenie a predstaví činnosť Rady pre reklamu a Rady pre vysielanie a retransmisiu

5) Záverečné hodnotenie :

– Čo ste sa užitočné naučili na tejto vyučovacej hodine ?

– Aké nové skúsenosti ste získali ?

– Kde praktickom živote využijete tieto skúsenosti ?

– Čo by ste odporúčali ostatným spotrebiteľom ?

Reklama a presviedčanie
Autorka: © Mgr. Andrea Stašenková