Príprava obeda

Ciele:

Žiaci budú schopní:
• Pochopiť, prečo je dôležité pripraviť obed doma, aby si ho vzali do školy.
• Vymenovať niektoré zdravé súčasti pre doma pripravené školské obedy.
• Pripraviť si zdravý obed a odhadnúť čas potrebný na prípravu.

Trvanie lekcie:

45 minút

Vzdelávacie výsledky:

• Rozvoj zručnosti v príprave občerstvenia.
• Rozvoj pozitívnych postojov k zdravej výžive.

Potrebné zdroje:

• flipcharty
• diagramy
• chlieb, maslo, syr, šunka a zelenina
• chronometer

Užitočné internetové zdroje:

• http://www.eslflow.com/foodrestaurantlessonplans.html
• http://healthylifestyles.tki.org.nz/National-nutrition-resource-list/Food-and-nutrition-for-healthy-confident-kids
• http://www.safehealthyschools.org/healthyeating/c1bodyimage.htm
• http://www.nal.usda.gov/fnic/foodcomp/Data/HG72/hg72_2002.pdf (USDA, Nutritive Value of Foods)

Zhrnutie lekcie:

• Prezentujte žiakom tému poskytnutím základných informácie o význame domáceho obeda pre zdravie. (5 min.).
• Diskutujte o tom, či si žiaci priniesli obed do školy, ak nie, prečo? (15 min.).
• Určte zdravé súčasti, ktoré sú potrebné na prípravu obeda (10 min.).
• V skupinách budú žiaci pripravovať zdravé občerstvenie a odhadnú potrebný čas.

Aktivity:

• diskusia
• kritické myslenie
• riešenie problémov

Využitie IKT:

Prístup na internet

Hodnotenie:

Žiaci pripravia zdravý obed v škole

Vypracovala:

Ágnes Szabo (Rumunsko)